Trivsel

Vi skal se hinanden i øjnene - dét skaber god trivsel

Trivsel

Alle har ret til et godt læringsmiljø.

På Allerød Privatskole er det vigtigt med et trygt læringsmiljø, hvor trivsel, sundhed, udvikling og læring er i fokus. Vi arbejder hver dag med at skabe et positivt, trygt og rummeligt børnefælleskab.

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden, at han holder noget af dets liv i sin hånd”. Løgstrup

På skolen har vi et ønske om, at vores elever udvikler sig til robuste unge i god balance med sig selv og omgivelserne. En elev med et godt funderet “jeg”, der kender sig selv og tror på sig selv, vil have lettere ved at danne gode relationer og indgå i et konstruktivt fællesskab.
Vi lægger meget vægt på at se eleverne, som de er. Det er vigtigt for os, at vores elever anerkendes og føler sig set og hørt. På samme tid er det lige så vigtigt, at de tilegner sig de nødvendige kompetencer til at indgå i fællesskaber. Det er netop fællesskabet, der er rammen for elevernes trivsel, dannelse, læring og udvikling.

Analysen af Den Nationale Trivselsmåling bekræfter, hvor vigtigt det er med et stærkt fællesskab:

  • ” Gode oplevelser af fællesskab mellem elever og mellem elever og lærere er ganske enkelt nødvendige for, at skolen kan lykkes.”
  • ”Oplevelsen af fællesskab er en uomgængelig forudsætning for elevernes trivsel – dermed for deres læring, kreativitet og alsidige udvikling – i og udenfor skolen.”

Du kan se og læse hele rapporten på Dansk Trivselsforum DCUM klik her

Stærke traditioner er med til at skabe et stærkt fællesskab.
I dagligdagen ses dette bl.a., når vi hver morgen afholder vores fælles morgensang for alle i Atrium, når vi sammen nyder vores obligatoriske madordning, eller når vi afholder anderledes dage på kryds og tværs af klasser såsom vores Alympiade, vores kreative uge i november og vores trivselsdage i foråret.

Allerød Privatskole har en klar mobilpolitik. Alle elever afleverer mobilen om morgenen, og med mindre den skal bruges i undervisningen, så udleveres den først, når skoledagen/SFO-tid er forbi.

Omdrejningspunktet for Allerød Privatskoles arbejde med trivsel er elevernes dannelse og udvikling af den sociale intelligens. At give alle elever muligheden for at opnå viden om at kunne forstå et andet menneske. Vores indsatser og daglige aktiviteter, tager derfor sit udgangspunkt i emnerne empati, konfliktløsningsstrategier, kommunikation og selvindsigt.

Allerød Privatskoles arbejde med trivsel og det gode læringsmiljø er inddelt i i 3 områder, det sociale, det faglige og det fysiske miljø.

Det sociale miljø: Vi ønsker at fremme sunde inkluderende fællesskaber og relationer på tværs af årgange, hvor vores elever udvikler nogle gode sociale kompetencer, da dette har betydning for den enkelte elevs udvikling, læring og trivsel.
Alle har ret til at blive behandlet med respekt, og derfor accepterer vi hinandens forskelligheder. I hverdagen skal alle gøre en indsats for at omgås hinanden som gode klassekammerater, vi skal være nysgerrige på hinanden, være nærværende, tale sammen, fordi vi gør hinanden stærke.

”Børns behov for samhørighed er i daginstitutionen eller skolen tæt forbundet med oplevelsen af, at den voksne virkelig kan lide, respekterer og værdsætter hver enkelt.” Louise Klinge, skoleforsker

Det faglige miljø: Vi har til hensigt at fremme elevernes faglige kompetencer og trivsel. Lærerne arbejder med tydelig og struktureret klasseledelse, som understøtter elevernes trivsel. Det er vigtigt, at eleven oplever troen på egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
Vi vil forsøge at ramme hver enkelt elev lige præcis der, hvor de er fagligt, hvilket vil resultere i en øget tilfredsstillelse for den enkelte og dermed øget trivsel.
Lærerne på skolen underviser i deres linjefag, og holder sig løbende fagligt opdateret ved bl.a. deltagelse i kurser og jævnlige møder i deres fagteam.

”Lærerens relationskompetence er den primære faktor, der afgør om børn og unges tid i skolen enten er spild af tid eller er fundamentet for, at de efter endt skolegang vil og kan bidrage til omverden med deres unikke styrker” Louise Klinge, skoleforsker

Det fysiske miljø: Skal understøtte elevernes trivsel og læring, og omhandler alle inden- og udendørsområder på skolen, bl.a. ved fokus på en tilpas indendørs temperatur, ordentlig rengøring, god luft, minimalt støjniveau, hensigtsmæssig indretning, en legeplads der lægger op til aktiviteter, der understøtter trivsel.

Udover det kontinuerlige daglige arbejde med trivsel i de 3 indsatsområder, arbejder vi også forebyggende i forhold til konflikter og mobning. Vi har derfor udarbejdet en særlig undervisningsplan ”Den Røde Trivselstråd”. Planen indeholder faste emneforløb for de enkelte klassetrin.

Baggrunden for at udarbejde undervisningsplanen har været, at vi gerne ser, at vores elever gennem 10 års skolegang på Allerød Privatskole får mulighed for at udvikle sig til unge mennesker i god balance med dem selv. Forståelsen for andre bunder i forståelsen af sig selv. En elev med et godt funderet “jeg”, der kender sig selv og tror på sig selv, og ser sine omgivelser med tillid og glæde, vil have gode betingelser for at forstå̊ sine kammerater, indgå̊ i positive sociale sammenhænge og forstå̊/acceptere spilleregler for at kunne trives godt sammen.

Vores undervisningsplan Den Røde Trivselstråd kan du se ved at klikke her