Faglighed

Faglighed

For at udvikle elevernes faglige kompetencer tager Allerød Privatskole udgangspunkt i den enkelte elev. Eleverne skal udfordres, så de bevarer lysten og motivationen til at lære mere.

Derfor forsøger vi altid at ramme hver enkelt elev lige præcis der, hvor eleven er fagligt, hvilket vil resultere i en øget tilfredsstillelse og en succesoplevelse for eleven. Vi forventer, at alle gør deres bedste og i hverdagen gør sig umage, for hos os skal det være sejt at lære!

Høj faglighed på Allerød Privatskole udmøntes ved:

 • Lærerne holder sig løbende orienteret om den faglige udvikling inden for deres kompetenceområder og tilbydes efteruddannelse.
 • Lærerne er ambitiøse på elevernes vegne. De forventer, at eleverne gør sig umage. Den elev, der gør sig umage, gør det godt nok.
 • Lærerne underviser i deres linjefag. Respekten for lærerens valg af linjefag giver engagerede lærere med fagligt overskud. Konsekvensen heraf er, at der på Allerød Privatskole ofte er mange lærere om en klasse.
 • Eleverne lærer at have lektier for – og vi forventer, at både elev og forældre gør deres bedste for at honorere forventningerne til dem.
 • Allerød Privatskole har 2 helt nye og moderne faglokaler til naturfagene, hvor eleverne kan eksperimentere sig frem til ny viden og erkendelse.
 • Vi prioriterer sprogfagene højt, hvilket betyder, at eleverne har flere ugentlige timer i engelsk allerede fra 1. klasse. Ligeledes får eleverne fra 5. klasse 1 lektion om ugen i både tysk og fransk. Dette for at give vores elever det bedst mulige udgangspunkt for at vælge 2. fremmedsprog som starter i 6. klasse med 3 lektioner.
 • Evaluering. Elever bliver løbende testet og der følges op på elevernes arbejde, idet målet til stadighed er at udvikle den enkelte elev så langt, som det er muligt. Evaluering, feedback og feedforward er derfor en naturlig del af skoledagen.
 • Eleverne modtager 2 gange årligt karakterer eller udtalelser. I 0.-5. klasse får eleverne udtalelser, og fra 6. klasse får eleverne karakterer efter 7-trinsskalaen. Vi giver ikke kun faglige karakterer, men bedømmer også arbejdsindsats og den enkelte elevs andre skolerelaterede kompetencer.
 • Vi giver vores elever 50% mere undervisning i naturfagene. Det kræver en god naturfaglig indsigt at forstå vores mere og mere komplicerede samfund. På Allerød Privatskole bliver fagene geografi, biologi og fysik/kemi koordineret, så de fællesfaglige fokusområder bliver bearbejdet bedst muligt.
 • Lejrskole. Verden er blevet mindre, og det er væsentligt, at vi kan kommunikere – også ud over Danmarks grænser. Vi vil gerne give vores elever en oplevelse af at bruge og opleve sprog i konkrete situationer i udlandet, en bedre mulighed for at forstå andre landes kultur og erfaring med at indgå i kulturmøder på et international plan.
 • Morgensang. Musik, fællesskab og dannelse er en vigtig del af hverdagen. Vi starter hver dag med morgensang. Alle klassetrin deltager, synger skoledagen i gang og lytter til dagens beskeder. Vores elever er gode til at synge, danse, læse – optræde for hinanden ved vores fælles morgensang. Forældre er meget velkomne til at deltage i morgensangen ved at benytte vores balkon.
 • Motivation & engagement. Allerød Privatskole bruger hovedparten af de pædagogiske ressourcer på faglig undervisning og fordybelse. På den baggrund forventer skolen, at elever der begynder deres skolegang på Allerød Privatskole hjemmefra er præget med en holdning og en motivation, så skolen kan fokusere på det faglige arbejde. Samtidig forventes det, at hjemmet i det daglige yder eleverne den nødvendige støtte i forbindelse med skolearbejdet.
 • Forventninger. Allerød Privatskole stiller krav til såvel elevernes faglige engagement og arbejdsindsats, som til deres sociale adfærd.