IT- og persondatapolitik

IT- og persondatapolitik på Allerød privatskole

(Senest opdateret 14. oktober 2018)

Klik her for at downloade IT- og persondatapolitikken i PDF-format

Sikkerheden i forhold til IT og behandling af persondata er af vital betydning for Allerød Privatskoles troværdighed og funktionsdygtighed. Derfor er der udarbejdet denne politik for anvendelse af IT-udstyr, samt hvordan Allerød Privatskole anvender elevers og forældres personoplysninger.

Alle forældre til børn på Allerød Privatskole er forpligtet til at kende indholdet i denne IT- og persondatapolitik.

1       Formål

1.1      Formål

Formålet med denne politik er at sikre, at anvendelse af IT-udstyr på Allerød Privatskole og behandling af persondata sker i overensstemmelse med lovgivningen, Allerød Privatskoles etiske regler og på en måde, som gør det muligt for os at tilbyde anvendelse af IT.

1.2      Mål for Allerød Privatskole

Det er et mål for os, at eleven i en faglig sammenhæng bliver fortrolig med anvendelse af IT i undervisningen. Vi ønsker dog ikke, at brug af medbragt computer eller andre digitale enheder skal gå ud over muligheden for at knytte sociale relationer.

Derfor er IT-udstyr fortrinsvis til undervisningsmæssig brug.

2       Teknisk og praktisk information

2.1      Elevens IT-udstyr

Allerød Privatskole er ikke ansvarlig for, og afhjælper ikke fejl, som måtte vedrøre hardware eller programmel på elevens computer.

2.2      Brugernavn og password

Elever – og andre brugere – bliver tildelt brugernavn og password til Allerød Privatskoles netværk. Brugernavn og password må ikke udleveres til tredjemand.

2.3      Programmel

Allerød Privatskole tilbyder Microsoft Office-pakken til sine elever. Denne softwarepakke kan downloades gennem: http://portal.office.com.

2.4      Trådløst netværk

På Allerød Privatskole er der etableret trådløst netværk i alle lokaler. Der er således adgang til internettet i alle Allerød Privatskoles lokaler, når eleven har godkendt/valideret sig selv med udleveret brugernavn og adgangskode.

2.5      Ansvar og forsikring af IT-udstyr

Allerød Privatskoles forsikring dækker ikke skader på elevernes IT-udstyr, tab af data, tyveri eller lignende, ligesom Allerød Privatskole ikke påtager sig noget ansvar for sådanne begivenheder.

På samme vis er Allerød Privatskole ikke ansvarlig for skade, tab af data eller lignende på elevernes IT-udstyr, som tredjemand, herunder andre elever, måtte forårsage.

Vi anbefaler, at der forud for skolestart undersøges, om din husstand har en forsikring, som dækker ovennævnte begivenheder, som måtte ske på Allerød Privatskoles område. Såfremt husstanden ikke er forsikret mod de pågældende begivenheder, anbefaler vi, at en sådan forsikring tegnes forud for skolestart.

3       Overholdende af Allerød Privatskoles etiske regler

Allerød Privatskole har et sæt etiske regler, som skal overholdes, når man befinder sig på Allerød Privatskoles område, og når Allerød Privatskoles faciliteter, herunder IT-udstyr og netværk, anvendes.

Generelt er det ikke tilladt at anvende IT-udstyr til at kigge på anstødeligt materiale som eksempelvis porno, vold, filmet overgreb og lignende.

Det er heller ikke tilladt at benytte internetadgangen til at besøge hjemmesider med indhold, der er af diskriminerende karakter, hvad angår race, køn, etnisk baggrund, politisk og religiøs overbevisning, seksuel orientering eller social status.

4       Overholdelse af lovgivningen

Som elev på Allerød Privatskole skal man ved anvendelse af IT-udstyr og generel brug af Allerød Privatskoles faciliteter, udover at overholde Allerød Privatskoles etiske regler også overholde lovgivningen.

Der er en række forskellige love, som I skal være opmærksomme på, og vi gennemgår de mest relevante nedenfor.

4.1      Ophavsretsloven

Ophavsretten er det regelsæt, der beskytter skabende og udøvende kunstnere for eksempel forfattere, fotografer, filmskabere og musikere mod, at deres bøger, film, musik med videre bliver kopieret og brugt offentligt uden deres samtykke.

Det følger af Ophavsretsloven, at det ikke er tilladt at downloade eller kopiere billeder, musikfiler, film eller udveksle sådant materiale uden samtykke fra den, som har lavet det, eller den som har rettighederne. Derfor må der ikke foretages sådanne handlinger.

4.2   EU’s persondataforordning

Persondataloven blev den 25. maj 2018 erstattet af EU’s persondataforordning. Forordningen hjælper med at beskytte dine og andres personoplysninger og regulerer, hvad man må bruge oplysningerne til, og hvordan man må bruge dem.

Når du eller dit barn skriver på nettet og uploader billeder, bl.a. på sociale netværk og medier som Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter, er det ofte noget, der berører andre personer. Det, der skrives om en person, falder ind under begrebet ”personoplysninger”. Et billede med andre personer, som lægges på nettet, er også personoplysninger. Det er personoplysninger, bare nogen kan finde ud af, hvem det handler om. Det kan derfor godt være personoplysninger, selv om man ikke skriver personens navn. Når der offentliggøres oplysninger om personer, herunder når du skriver eller uploader billeder, skal man huske på reglerne i Persondataforordningen.

Det betyder blandt andet, at du eller dit barn ikke må offentliggøre et portrætbillede af en anden person uden først at indhente samtykke fra personen. Det samme gælder, hvis det er et portrætbillede af to personer, eller hvis det er alle eleverne i en klasse, som er blevet samlet til fotografering. Samtidig har den, som har taget billedet, rettigheder til billedet, hvorfor videregivelse eller offentliggørelse på internettet af sådanne billeder også vil kræve samtykke fra fotografen eller den, som har rettighederne.

4.3   Anden lovgivning

Hvis man krænker andre personer, eksempelvis ved at lægge upassende billeder af en anden person på internettet uden samtykke, kan man også komme i konflikt med Straffeloven. Det betyder også, at selvom vi i Danmark har ytringsfrihed, og lovgivningen ikke kan forhindre Jer i at sige jeres mening, så giver ytringsfriheden dig ikke en ubegrænset ret til at sige og gøre hvad som helst. De mest private og følsomme oplysninger om andre personer må du derfor ikke offentliggøres.

5       Hvilke personoplysninger indsamler Allerød Privatskole og til hvilke formål

Allerød Privatskole opbevarer og behandler forskellige typer af personoplysninger om elever og forældre og/eller andre kontaktpersoner.

5.1      Elevens identitetsoplysninger

I forbindelse med barnets start på Allerød Privatskole indsamlet vi identifikationsoplysninger så som elvens navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, samt oplysninger om nær familie.

5.2      Elevens CPR-nummer

Allerød Privatskole indsamler elevernes CPR-nr. til administrative formål, herunder med henblik på at kunne indhente sundhedsmæssige oplysninger, m.m.

5.3      Forældres eller andre kontaktpersoners oplysninger

Allerød Privatskole indsamler ligeledes identitetsoplysninger om forældre eller andre kontaktpersoner, så som navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, mv.

Oplysningerne indsamles bl.a. fordi Allerød Privatskole har pligt til at orientere myndighedshavere vedrørende barnets skolegang og generelle trivsel.

5.4      Økonomiske forhold

Allerød Privatskole kan efterspørge og behandle oplysninger om økonomiske forhold i husstanden i forbindelse med beregning af friplads.

5.5      Elevens helbredsmæssige oplysninger

Allerød Privatskole behandler oplysninger om barnets helbredsforhold, for at kunne sikre den bedste læring og trivsel på Allerød Privatskole. Allerød Privatskole har behov for at vide om barnet lider af nogle sygdomme, har allergier, fysiske eller psykiske handicap og/eller har fået konstateret gennerelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder, fx ADHD eller ordblindhed. Hvis barnet er vurderet til støtte ved Pædagogisk-psykologisk rådgivning, har vi også brug for at behandle disse oplysninger.

Hvis barnet skal tage medicin, har vi også brug for at kunne behandle disse oplysninger.

5.6      Databehandlere

Allerød Privatskole videregiver personoplysninger til en række samarbejdspartnere. Allerød Privatskole har sikret sig, at alle oplysninger bevares og behandles ift. god databehandlingsskik og i henhold til EU’s persondataforordning.

Allerød Privatskole oplyser på vores hjemmeside om alle vores databehandlere.

6       Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer de indsamlede oplysninger, så længe oplysningerne kan have relevans for barnets skolegang på Allerød Privatskole jf. pkt. 5 ovenfor, og indtil der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring.

Vi sletter automatisk personoplysninger 1 år efter ophør på Allerød Privatskole, men i særlige tilfælde kan vi beholde oplysningerne, fx hvor vi har brug for oplysningerne til at fastlægge eller forsvare os mod et retskrav eller et sådant gældende, så længe et sådant forhold måtte gøre det nødvendigt.

Visse oplysninger, eksempelvis elevens eksamensbevis, har Allerød Privatskole en retlig forpligtelse til at opbevare efter ophør.

7       Dine rettigheder

Følgende rettigheder gælder elever, forældre og/eller myndighedshavere. Disse er i nedenstående benævnt ”I”.

7.1      Indsigtsret

I har til enhver tid ret til indsigt og indsigelse med hensyn til personoplysninger, der behandles om eleven.

Det betyder, at I altid har ret til at tilbagekalde Jeres samtykke til Allerød Privatskoles registrering og brug af eksempelvis billeder.

Derudover har I også ret til at få indsigt i de personoplysninger, Allerød Privatskole har registreret om eleven, herunder anmode om at få udleveret en kopi heraf, hvis I beder om det. Hvis du har fået udleveret sådan kopi tidligere, kan Allerød Privatskole i nogle tilfælde kræve et rimeligt gebyr for udlevering af yderligere kopier.

Hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger, skal vi bede dig kontakte os. Se hvordan du kontakter os nedenfor i pkt. 11.

7.2      Berigtigelse

Såfremt der er fejl i de personoplysninger, vi behandler, er I berettiget til at få disse rettet. Vi skal i så fald bede Jer oplyse, hvilke oplysninger der lider af fejl og give os information om den korrekte oplysning.

Inden vi foretager rettelse af personoplysninger, undersøger vi forholdet nærmere og kan eventuelt i den forbindelse bede dig om at fremsende yderligere materiale til dokumentation for dit barns eller dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at få berigtiget dit barns eller egne personoplysninger, skal vi bede dig kontakte os. Se hvordan du kontakter os nedenfor i pkt. 11.

7.3      Sletning

I er berettiget til at få slettet de personoplysninger, vi behandler om eleven, når disse ikke længere er nødvendige for at kunne opfylde de formål, som vi behandler oplysningerne til (se om disse formål ovenfor i pkt. 5) og oplysningerne ikke længere kan tænkes at skulle anvendes i forbindelse med retskrav.

7.4      Dataportabilitet

I har ret til at modtage en elektronisk kopi af de personoplysninger, som vi behandler om eleven, som vi har modtaget fra dig/Jer.

Vi beslutter, hvilket format den elektroniske kopi af dine oplysninger er i, men der vil være tale om et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Hvis I ønsker det og oplyser os om, hvortil vi skal overføre sådanne oplysninger, vil vi, i det omfang det er muligt, imødekomme Jeres ønske om at overføre oplysningerne til en anden dataansvarlig.

7.5      Begrænsning af vores behandling

Såfremt du gør indsigelser mod vores behandling af dine oplysninger, ønsker dine oplysninger berigtiget eller slettet, undersøger vi dette nærmere.

I den periode, hvor vi vurderer jeres indsigelse, er du berettiget til at kræve, at vi begrænser vores behandling af jeres oplysninger, således vi alene opbevarer disse, indtil din henvendelse er behandlet, eller anvender disse i forbindelse med retskrav.

Inden vi eventuelt ophæver en sådan begrænsning af vores behandling, orienterer vi jer om dette.

8       Allerød Privatskoles billedbank samt anvendelse af billeder og video i forbindelse med markedsføring og lignende

8.1      Billedbank

På Allerød Privatskole findes en billedbank, som det er muligt for Allerød Privatskole at uploade billeder til. Inden billeder gøres tilgængelige for elever og forældre, foretager Allerød Privatskole en vurdering af, om billeder af elever i situationer, som eleverne efter Allerød Privatskoles vurdering ikke måtte ønske tilgængeliggjort. I kan til enhver tid gøre indsigelse mod Allerød Privatskoles vurdering.

8.2      Allerød Privatskoles retningslinjer vedrørende brug af billeder og video

Skolen har følgende retningslinslinjer vedrørende brug af billeder og video:

  1. Billedet skal vise noget om skolen, undervisningen eller den pædagogiske aktivitet og tjene et informativt formål.
  2. Billedet må ikke være hverken ydmygende eller krænkende over for barnet eller pårørende.
  3. Billedet må ikke kunne skade barnet nu eller på sigt.
  4. Billedet må kunne ikke sættes i en religiøs eller politisk kontekst
  5. Ved brug på hjemmesiden anføres det, at billedet ikke må bruges i andre sammenhænge
  6. Hvis barn eller den pårørende ønsker det (mundligt eller skriftligt), skal billedet eller videoen fjernes hurtigst muligt

8.3      Samtykke til Allerød Privatskoles anvendelse af billeder og video til markedsføring

Allerød Privatskole indhenter specifikt samtykke for at kunne anvende billeder og videoer, som er taget i forbindelse med elevens skolegang, til markedsføring og lignende aktiviteter.

9       IT-sikkerhed og logning

Allerød Privatskole anvender en særlig sikkerhedssoftware, som analyserer den trafik, der foregår på Allerød Privatskoles netværk. Dette giver vores IT-ansvarlige et overblik over aktive TCP/IP-protokoller, browsere, MAC-adresser, maskinnumre og URL-adresser.

I accepterer, at Allerød Privatskole ved begrundet mistanke om overtrædelse kan foretage en yderligere tilbundsgående undersøgelse af de loggede aktiviteter. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at involvere Jer i selve undersøgelsen, og I accepterer at hjælpe Allerød Privatskole med opklaringen i videst muligt omfang.

Vi anbefaler, at elevernes PC’ere/Mac udstyres med aktivt sikkerhedssoftware, og at computeren løbende holdes opdateret med de seneste sikkerhedsopdateringer fra Microsoft/Apple.

10    Sanktioner

10.1   Underretning af forældre

Såfremt Allerød Privatskole bliver bekendt med, at der ved anvendelse af enten Allerød Privatskoles IT-udstyr eller elevens eget IT-udstyr via Allerød Privatskoles netværk sker aktiviteter i strid med den til enhver tid gældende lovgivning eller i strid med nærværende retningslinjer, kan Allerød Privatskole vælge at underrette forældrene.

10.2   Politianmeldelse

I tilfælde af særligt grove og ulovlige overtrædelser kan Allerød Privatskole vælge at foretage en politianmeldelse, indberetning til relevante myndigheder m.v.

11    Kontakt Allerød Privatskole

11.1   Allerød Privatskole er dataansvarlig

Allerød Privatskole er dataansvarlig for de personoplysninger, som registreres i forbindelse med dit barns skolegang på Allerød Privatskole, herunder i forbindelse med samtykke til, at Allerød Privatskole må bruge billeder af dit barn til markedsføring.

Du kan til enhver tid kontakte Allerød Privatskole, hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger:

Allerød Privatskole
Sortemosevej 15
3450 Allerød
Tlf.: (+45) 60 668 669
E-mail: info@alleroedprivatskole.dk

12    Hvis du vil klage

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til den danske tilsynsmyndighed:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 33 19 32 00

Vi håber dog, at du altid oplyser om din eventuelle utilfredshed, inden du retter henvendelse til Datatilsynet.